Лабораторија за флексибилни пакувања на ИНТРАМА

Главниот приоритет на INTRAMA е континуирано само-подобрување и гаранција за постојано висок квалитет на произведените пакети.

За да го контролира квалитетот на своето производство и да спроведува редовен развој, компанијата инвестираше во своја лабораторија за анализа на флексибилни пакувања. Лабораторијата е опремена со high-end опрема и специјализиран софтвер кој овозможува детално испитување на материјалот за пакување.

 Благодарение на новата лабораторија ИНТРАМА:

-    Врши контрола и следење на производството преку секојдневни тестови и анализи.

-   Анализира и ја доразвива развојната дејност на компанијата во областа на флексибилно пакување. Информациите се земаат, анализираат и архивираат како секој нов полимер влијае врз карактеристиките и својствата на повеќеслојниот филм. Нови рецепти се развиваат за да се обезбеди подобар квалитет и оптимизација на производствениот процес.

 

Дел од анализите кои се вршат во лабораторијата на INTRAMA се:
 • Прецизно мерење на дебелината на фолијата и математичка пресметка на стандардно отстапување на дебелината на фолијата (сигма - σ). Измерените вредности се рефлектираат во техничките спецификации на фолијата. На овој начин, INTRAMA обезбедува комплетно совпаѓање помеѓу фактичката состојба на фолијата и она што е забележано во неговата техничка документација.

 

 • Мерење на статички и динамички коефициент на триење.
  Анализата е подготвена со користење на ASTM D 1894-14 стандардот. Анализата дава на INTRAMA уникатна предност во контролирањето на коефициентот на триење во однос на индивидуалните потреби на секој клиент. Различни технологии за пакување, како и различни материјали во директен контакт, имаат различни барања за овој фактор. Во некои случаи, фолијата мора да има висок коефициент на триење за да се избегне лизгање на фолијата, додека во други случаи се бара точен спротивен ефект и ниски коефициенти. Лабораторијата на ИНТРАМА анализира различни површини како што се: PE до метал; PE до PE; PA до PE; PA кон PA и други. Коефициентот на триење е клучен индикатор во производството на амбалажа за флоу-пак машини, поради високата брзина на процесот на пакување. Фолијата за флоу-пак машини треба лесно да се лизга кога доаѓа во контакт со метал или друг материјал, односно има низок коефициент на триење за да се направи пакување со висок квалитет без никакви проблеми.

 

 • Анализа на структурата и дистрибуција на полимери во повеќеслојни фолии. Воведен е комбиниран метод на анализа, вклучувајќи употреба на хистолошки микротоми и поларизирачки микроскоп + специјализиран софтвер. Преку оваа анализа, INTRAMA ја контролира и гарантира дистрибуцијата на полимери на претходно развиените рецепти. На овој начин, квалитетот и потребните својства на испорачаната фолија се константни.

  За да се направи добра анализа, неопходно е претходно да се подготви примерок. Дебелината на примерокот што треба да се анализира не треба да надминува 10μm. Само тогаш поларизираната светлина дава максимална јасност и квалитет на сликата. Оваа анализа е важен дел од инструментите на INTRAMA, кој ги проучува опаковките од различни добавувачи. Така, компанијата е целосно свесна за најновите трендови во индустријата и за структурата на материјалите за пакување на пазарот.

 

 • Анализа на физичко-механичките својства на повеќеслојните фолии. Анализата е да се одреди силата, истегнувањето на фолијата и времето на кинење. Резултатите од анализата се рефлектираат во техничката документација.
   
  Како резултат од секојдневните истражувања, анализи и тестови INTRAMA испорачува фолии со постојано висок квалитет и во целосна согласност со индикаторите наведени во техничката документација. Така, секој производител кој пакува со фолии INTRAMA, може да биде сигурен дека неговиот производ е максимално добро заштитен и спакуван спрема сите национални и европски законодавства.